SME
Piatok, 27. máj, 2022 | Meniny má Iveta

Vláda: Zákonník práce má byť pre ľudí

Zamestnávatelia však vnímajú novelu ako prekážku ich podnikaniaDo parlamentu smeruje vládna podoba pracovného kódexu. Premiér Robert Fico jej verí a neočakáva zásadné zmeny zo strany poslancov.

ILUSTRAČNÉ FOTO SME - IVAN ŠTULAJTERILUSTRAČNÉ FOTO SME - IVAN ŠTULAJTER

BRATISLAVA. Vláda poslala v stredu do parlamentu návrh nového Zákonníka práce. Premiér Robert Fico neskrýval spokojnosť s tým, v akej podobe novela prešla hlasovaním vlády. Tá ju schválila jednomyseľne, s podporou všetkých koaličných partnerov.

Liberálny je zlý

"Náš zákonník je iba čajový odvar toho, čo platí v Nemecku alebo Francúzsku," povedal premiér Fico. Pozabudol, že ide o staré členské krajiny únie, ktoré dlhodobo bojujú s vysokou mierou nezamestnanosti a nedarí sa im ju znížiť. Najmä v dôsledku zhoršenej flexibility pracovného trhu a vyšších nákladov zamestnávateľov pri tvorbe nových pracovných miest.

SkryťVypnúť reklamu

Premiér viackrát označil súčasný pracovný kódex za jeden z najliberálnejších na svete. Nie je to však tak. Svetová banka v štúdii o celkovom stave podnikateľského prostredia Doing Business 2007 zaradila Slovensko na 72. miesto z hľadiska ťažkosti zamestnávania. Autori štúdie vychádzali z možností, ktoré dáva súčasný Zákonník práce.

Odmena pre odbory?

Socialistická vláda chce zmenou Zákonníka práce posilniť predovšetkým práva zamestnancov a odborov. Premiér Fico sa netajil ani tým, že to "môže ísť aj na úkor práv niektorých zamestnávateľov".

"Ministerstvo vypracovalo návrh novely spolu s odborármi," povedal počas niekoľkotýždňových rokovaní sociálnych partnerov viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.

SkryťVypnúť reklamu

"Vylučujem, že by sme sa s odbormi dohodli," oponovala mu štátna tajomníčka ministerstva práce Emília Kršíková.

Podľa Špirku ministerstvo dalo do návrhu veľa námetov z dielne odborárov, a preto tí mali z čoho ustupovať.

"Zamestnávatelia neustupovali! Ťažko by som našiel niečo, v čom urobili ústupky. Boli to odborári, ktorí ustupovali," povedal po poslednom rokovaní vlády premiér.

Vládna strana Smer však podpísala pred voľbami politickú dohodu s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov. Za ich podporu im sľúbila posilniť ich postavenie v podnikoch.

Firmy: Novela nie je nutná

K návrhu novely Zákonníka práce sa vyjadrilo aj niekoľko zahraničných obchodných komôr, ktoré pôsobia na Slovensku, a mnohí zahraniční investori. Všetci tvrdia, že novelizácia nie je momentálne nutná. Ak prejde vládny návrh, sťaží sa im podnikanie a budú zamestnávať menej ľudí.

SkryťVypnúť reklamu

Novela môže spôsobiť škody aj trom zahraničným automobilkám. Tie dnes dávajú prácu tisíckam pracovníkov a nepriamo cez svojich dodávateľov vytvárajú ďalšie pracovné miesta.

Aké zmeny vám teda môže nový zákon priniesť? Zmenia sa vaše práva alebo povinnosti? Bude pre podnikateľov drahšie zamestnávať ľudí? Ktoré časti zákonníka ostali aj po rokovaniach sociálnych partnerov sporné a rozhodla o nich až vláda?

ZAMESTNANCI

Určitý čas - kompromis

Platný stav: skúšobnú lehotu je možné mať viackrát. Okruh výnimiek nie je tak prísne zadefinovaný, ako schválila vláda. Počet opakovaní počas troch rokov nie je limitovaný.

Návrh ministerstva: ak sa opakuje pracovný pomer na určitý čas, nesmie sa opätovne dojednať skúšobná lehota. Zužuje sa počet výnimiek. Opätovné predĺženie takéhoto pracovného pomeru medzi tým istým zamestnávateľom a tým istým zamestnancom je možné po uplynutí 6 mesiacov

SkryťVypnúť reklamu

Vládna novela: opätovné uzavretie pracovného pomeru na určitý čas je možné iba pri zastupovaní, ak je potrebné dočasne zvýšiť počet zamestnancov na určitý druh práce (najviac však na osem mesiacov), sezónne práce, alebo ak to bude dohodnuté v kolektívnej zmluve. Bezdôvodne môžu na určitý čas pracovať vedúci a riadiaci pracovníci, pracovníci vedy a výskumu, opatrovatelia, dôchodcovia alebo pracovníci u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najviac 20 ľudí.

Agentúrni zamestnanci - vláda ustúpila

Platný stav: platové podmienky sa musia vyrovnať do šiestich mesiacov.

Návrh ministerstva: po šiestich týždňoch bude musieť zamestnávateľ mzdovo zrovnoprávniť agentúrnych zamestnancov so svojimi kmeňovými pracovníkmi.

Vládna novela: schválená novela predĺžila tento čas na tri mesiace.

SkryťVypnúť reklamu

Sankcie pre pracovníkov - vláda prijala návrh zamestnávateľov

Platný stav: zamestnávatelia nemajú nijakú možnosť, ako sankcionovať zamestnancov, ktorí opustia pracovisko počas výpovednej lehoty. Pri škode z nedbanlivosti si môžu od zamestnanca nárokovať škodu vo výške troch mesačných platov.

Návrh ministerstva: takýto zamestnanec môže dostať pokutu vo výške jedného priemerného mesačného platu. Pri škode z nedbanlivosti sa náhrada škody zvyšuje na štvornásobok mesačného platu.

Vládna novela: schválený návrh ministerstva.

Pracovná pohotovosť a práca nadčas - kompromis

Platný stav: čas strávený na pracovisku ako pohotovosť sa nezapočítava do odpracovaných hodín. Počet hodín nadčasov, ktoré môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom, je maximálne 250 za rok.

SkryťVypnúť reklamu

Návrh ministerstva: pohotovosť na pracovisku sa započítava do pracovného riadneho času. Ide o zosúladenie s právnym stavom únie. Pri práci nadčas uvažovalo ministerstvo s dvoma alternatívami. Ponechať 250 hodín alebo ich znížiť o sto.

Vládna novela: pri pracovnej pohotovosti vláda prijala návrh ministerstva, Slovensko tento inštitút muselo prijať. V prípade nadčasov vláda ponechala súčasný platný stav.

Prekážky v práci - vláda ustúpila

Platný stav: pri návšteve lekára má zamestnanec nárok na sedem dní plateného voľna za rok.

Návrh ministerstva: čas sa rozširuje buď na 10, alebo na 14 dní.

Vládna novela: vláda sa priklonila k požiadavke zamestnávateľov, ktorí síce chceli úplné zrušenie takejto ich povinnosti, no napokon súhlasili s ponechaním dnes platného stavu.

SkryťVypnúť reklamu

ODBORY

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času - vláda prijala návrh odborov

Platný stav: zamestnávateľ môže po prerokovaní s odbormi rozdeliť pracovný čas nerovnomerne. Nevyžaduje sa bezprostredný súhlas odborov.

Návrh ministerstva: zamestnávateľ musí dohodnúť nerovnomerné rozvrhnutie s odbormi v podniku.

Vládna novela: vláda schválila návrh ministerstva.

Platný stav: firmy uvoľňujú svojich zamestnancov na výkon verejnej funkcie alebo na výkon funkcie v odboroch, takému zamestnancovi však neprináleží mzda.

Návrh ministerstva: podnik bude musieť dlhodobo uvoľniť zamestnanca na výkon odborárskej funkcie - v podnikoch nad 250 zamestnancov uvoľní jedného pracovníka a za každých 750 zamestnancov ďalšieho člena odborov. Zároveň podnik platí odborových predákov z vlastných peňazí.

SkryťVypnúť reklamu

Vládna novela: zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie v odborovom orgáne na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom. Ak takáto dohoda nie je prijatá, zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 16 hodín mesačne najmenej jednému zástupcovi odborov tej odborovej organizácie, ktorá má najmenej 50 členov zamestnaných u zamestnávateľa.

Platný stav: odbory majú v podniku právo kontrolovať, či sa dodržiavajú všetky bezpečnostné normy a či nie sú ohrozené životy zamestnancov. Nemajú právo zastaviť prevádzku.

Návrh ministerstva: odborári môžu zastaviť prácu v podniku, ak by inšpektor-odborár usúdil, že je ohrozené zdravie pracujúcich. Čaká sa až do konečného rozhodnutia inšpektorátu práce.

SkryťVypnúť reklamu

Vládna novela: o požiadavke na prerušenie práce je odborový orgán povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť príslušný inšpektorát práce. Ten preskúma, či bola požiadavka odborárov oprávnená. Právomoc úplne zastaviť prevádzku v podniku vláda odborom nedala.

Platný stav: odbory i zamestnanecká rada majú viac-menej rovnocenné postavenie. Odbory však majú výsadu kolektívneho vyjednávania.

Návrh ministerstva: zmenšujú sa právomoci zamestnaneckej rady v prospech odborárskej organizácie. Tá má mať právo kolektívneho vyjednávania na spolurozhodovanie, kontrolnú činnosť v podniku a na informácie. Zamestnaneckej rade ostávajú iba práva na prerokovanie a na informácie.

Vládna novela: vláda prijala návrh ministerstva

Platný stav: umožňuje sa prepustiť funkcionára odborov v podniku po šiestich mesiacoch po skončení výkonu funkcie.

SkryťVypnúť reklamu

Návrh ministerstva: predlžuje sa ochranná lehota, počas ktorej podnik nemôže prepustiť bývalého funkcionára odborov, na jeden rok.

Vládna novela: odborový funkcionár je počas výkonu funkcie a 12 mesiacov po jeho skončení chránený pred prepustením.

FIRMY

Definícia závislej práce - kompromis

Platný stav: zákon nezahŕňa definíciu závislej práce, upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním fyzických osôb podnikmi.

Návrh ministerstva: stanovuje sa osem znakov závislej práce s tým, že môže byť vykonávaná výlučne v klasickom pracovnom pomere.

Vládna novela: vláda pridala medzi znaky závislej práce ďalšie dva.

Odstupné a výpovedná lehota - vláda prijala návrh ministerstva

Platný stav: ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov, ten si môže vybrať. Buď dostane adekvátne odstupné a z podniku odíde, alebo mu bude plynúť výpovedná lehota.

SkryťVypnúť reklamu

Návrh ministerstva: zavádza sa súčasné plynutie výpovednej lehoty a vyplatenie odstupného.

Vládna novela: zamestnanec, ktorý dostane výpoveď z organizačných dôvodov, má nárok na dvojmesačné odstupné a zároveň mu plynie výpovedná lehota. Ak v podniku odpracoval viac ako päť rokov, dostane tri platy.

Normovanie práce - vláda ustúpila

Platný stav: podnik zavádza nové normy práce po ich prerokovaní s odborármi. Berie pritom do úvahy fyziologické a iné vlastnosti ľudí, právne normy a predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Bezprostredná dohoda s odborármi teda nie je nutná.

Návrh ministerstva: ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ ich zavádza a mení až po predchádzajúcom súhlase odborárov.

SkryťVypnúť reklamu

Vládna novela: podnik sa bude musieť pri normovaní práce dohodnúť s odborármi. Ak sa k dohode nedospeje, rozhodne príslušný inšpektorát práce. Ten usúdi, či podnikom stanovené normy práce sú v súlade s našimi právnymi predpismi.

Dohody o pracovnej činnosti - vláda prijala návrh zamestnávateľov

Platný stav: takéto dohody nie je možné uzatvoriť.

Návrh ministerstva: sú dve alternatívy dohody o pracovnej činnosti. Buď sa prijmú, alebo sa zachová súčasný stav.

Vládna novela: opätovné zavedenie dohôd a stanovuje sa maximálny pracovný čas vo výške 10 hodín týždenne.

Vládou schválené znenie

"Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností."

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (27. 5. 2022)
USD 1.070
AUD 1.511
CZK 24.676
JPY 135.950
CAD 1.372
GBP 0.851
HUF 391.720
PLN 4.608
CHF 1.028
SEK 10.598

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 2. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách
 3. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov?
 4. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 5. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
 6. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
 7. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 8. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 1. Agresívne brzdenie alebo poistný podvod? Mal palubnú kameru!
 2. Darček na Deň detí? Repasovaný telefón môže byť skvelou voľbou
 3. Zdravé zateplenie za jeden deň: čo neviete o fúkanej izolácii
 4. Wüstenrot minulý rok úspešne naštartoval nový obchodný model
 5. Dve zľavy na jedného: Toto predĺženie v PLANEO je vaša šanca!
 6. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 7. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách
 8. Pozor na úrazy na trampolíne, najčastejšie sú poranenia končatín
 1. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných 13 798
 2. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu 6 143
 3. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov? 5 417
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 3 443
 5. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete? 3 325
 6. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom! 2 000
 7. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 1 348
 8. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 301

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 7. Martin Ondráš: Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?
 8. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 299
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 5 016
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 755
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 094
 5. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 3 619
 6. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 906
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 896
 8. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 858
 1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 2. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 7. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Hraničnú preberaciu stanicu prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko nad obcou Výrava si prezrel predseda vlády Eduard Heger.

Heger: Posilní energetickú bezpečnosť.


3 h
Čerpacia stanica Mol v maďarskej Rajke

Boli sme sa pozrieť v Maďarsku, kde zaviedli dve ceny a kontroly značiek na autách.


4 h
Minister hospodárstva Richard Sulík a generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák.

Informoval o tom minister hospodárstva Sulík.


TASR 4 h
Ilustračné foto.

Návrhy na zníženie cien palív už vo vládnej koalícii kolujú.


26. máj

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
 2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
 3. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
 6. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
 7. Martin Ondráš: Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?
 8. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 299
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 5 016
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 755
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 094
 5. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 3 619
 6. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 906
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 896
 8. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 858
 1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 2. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 7. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
SkryťZatvoriť reklamu