SME
Sobota, 25. marec, 2023 | Meniny má Marián

Osobný bankrot vás zbaví dlhov

Dlh: Ako sa ho legálne zbaviť?

(Zdroj: Ilustračné - Flickr.com)

Osobný bankrot a oddlženie je na Slovensku uzákonené od roku 2006. Odvtedy ho využilo len pár stoviek ľudí. Čiastkové štatistiky však naznačujú, že tento rok ich počet narastie. Zbaviť sa dá dlhov za desaťtisíce eur.

Ako sa legálne zbaviť dlhov za desaťtisíce eur? Riešením pre ľudí, ktorí majú obrovské dlžoby a minimum majetku, môže byť osobný bankrot. Tak sa ľudovo volá konkurzné konanie pre nepodnikajúce fyzické osoby.

Napríklad ak dlžník má majetok za tri a pol tisíc eur, priemerný príjem pod sedem stoviek a záväzky za 43-tisíc eur. Osobným bankrotom a následným oddlžením sa môže zbaviť dlhov za 26-tisíc eur, ktoré od neho už potom nik nebude môcť vymáhať. Ide teda o vyše polovicu pôvodných dlhov.

„Osobný bankrot je vhodný najmä pre ľudí, ktorí majú málo majetku a jeho stratu si môžu dovoliť. A majú veľké množstvo dlhov, ktoré nie sú schopní splácať," hovorí advokát Juraj Bizoň z advokátskej kancelárie Bizoň & Partners. Pripomína, že o majetok speňažený v rámci konkurzu by dlžník najskôr aj tak prišiel v exekučnom konaní.

Osobný bankrot však nie je pre všetkých. Ak uvažujete o jeho vyhlásení, musíte mať majetok aspoň za 1700 eur a mali by ste mať aj stály príjem.

Príjem, majetok i hotovosť

Rátajú sa
len oficiálne záväzky
 • Počas konkurzného konania sa musia prihlásiť všetci dlžníkovi veritelia, ktorými môžu byť elektrárne, mobilní operátori, banky či splátkové spoločnosti. Prihlásenie nie je vecou dlžníka, tieto firmy majú zväčša právnikov, ktorí sledujú konkurzné konania,
 • prihlásenú pohľadávku musia veritelia preukázať, musia teda mať zmluvu, doklad, alebo iný dôkaz ojej existencii auznaní,
 • práve preto sa vkonkurze neuspokojujú neoficiálne dlžoby voči rodine či známym. Tie sa sdlžníkom povlečú aj po bankrote aoddlžení. Ak však má dlžník na pôžičku od brata zmluvu, môže si pohľadávku prihlásiť do konkurzu.

Aj keď si ľudia myslia, že vyhlásenie osobného bankrotu je ich právom, je to skôr opačne.

„Ak je dlžník v úpadku z dôvodu jeho platobnej neschopnosti, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je jeho povinnosťou, nie právom," hovorí advokátka Simona Stahovcová z advokátskej kancelárie Rowan Legal. Človek je platobne neschopný vtedy, keď má aspoň dvoch veriteľov a nie je schopný mesiac po splatnosti plniť minimálne dva záväzky.

Štatistiky však ukazujú, že inštitút osobného bankrotu a oddlženia využíva veľmi málo ľudí. Vlani bolo v celej krajne len 104 malých konkurzov a 21 ľudí si podalo žiadosť o oddlženie. Prvý polrok 2010 však naznačuje, že záujem o zbavenie dlhov stúpa. Na Slovensku bolo podaných 63 návrhov na vyhlásenie malého konkurzu a 17 ľudí podalo žiadosť o oddlženie.

„Návrh na vyhlásenie malého konkurzu treba podať na príslušnom súde do tridsiatich dní odkedy sa dlžník dozvedel alebo mohol dozvedieť o svojom úpadku," vysvetľuje Bizoň. Príslušný súd je okresný súd v sídle krajského súdu, podľa miesta, v ktorom má dlžník bydlisko.

Podpis dlžníka na návrhu musí byť úradne overený. Okrem iného k nemu treba priložiť zoznam majetku a záväzkov. Pred podaním treba zaplatiť aj preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu, o čom je dlžník povinný doložiť potvrdenie. Preddavok je 664 eur.

Keď je všetko splnené, súd vyhlási konkurz najneskôr do pätnástich dní od podania návrhu.

Konkurz sa oficiálne začne dňom zverejnenia rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Začatie má viacero významných účinkov. Dlžník môže robiť len bežné právne úkony a na jeho majetok sa nesmie začať konanie o výkone rozhodnutia alebo exekučné konanie.

Do života pribudne správca

Súd v rozhodnutí náhodne vyberie konkurzného správcu, ktorý v prvej fáze speňaží majetok dlžníka. Ten musí byť minimálne v hodnote 1659,70 eura.

Fázu konkurzu si treba dobre ustrážiť. Len do jeho skončenia sa dá podať návrh na oddlženie. Až ním sa totiž dlžník „zbaví" svojich dlhov. Ak človek po ukončení konkurzu neprejde procesom oddlženia, bude mať stále záväzky voči veriteľom, ktorí sa neuspokojili v konkurze.

Návrh na oddlženie musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Ak oddlženie súd povolí, ustanoví aj nového správcu. Ten sa stane jednou z najbližších osôb dlžníka, pretože sa s ním bude stretávať až tri roky. Podľa toho, čo povie súd, s ním bude musieť aj konzultovať niektoré právne úkony.

Právoplatným povolením o oddlžení začne plynúť trojročné skúšobné obdobie, v ktorom bude musieť dlžník platiť súdom stanovené ročné splátky. Súd ich môže stanoviť až do výšky 70 percent čistého príjmu dlžníka za predchádzajúci skúšobný rok.

Dlhy nezmiznú, nebudú sa dať vymôcť

Skúšobné obdobie sa končí porušením povinnosti dlžníka alebo uplynutím troch rokov. O oddlžení rozhodne súd. Rozhodnutie pošle dlžníkovi a správcovi a zverejní ho aj v Obchodnom vestníku.

„Po právoplatnom skončení skúšobného obdobie sa stanú všetky záväzky dlžníka, ktoré v skúšobnom období neboli uspokojené, súdne nevymáhateľné," vraví Bizoň.

„Dlžník ich môže splniť dobrovoľne, ale veritelia sa nemôžu domáhať ich splnenia proti jeho vôli," dodáva Stahovcová.


Kliknite - obrázok zväčšíte

Za bankrot výpoveď dostať nemôžete
Bankrot nemôže byť dôvodom na výpoveď, zhodujú sa právnici. Konzultantka však upozorňuje, že človek je vtedy pod veľkým tlakom a prípadné neplnenie povinností už môže byť problém.

BRATISLAVA. Osobný bankrot aj proces oddlženia nemajú žiadny vplyv na pracovnoprávne vzťahy dlžníka. „Z dôvodu vyhlásenia konkurzu na zamestnanca nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď," hovorí advokát Juraj Bizoň.

Treba však rátať s tým, že počas trojročnej skúšobnej lehoty v procese oddlženia je dlžník povinný poskytovať konkurznému správcovi všetky informácie o svojich príjmoch a výdavkoch. Teda aj to, kde a za koľko robí. Na konci každého skúšobného roku musí dlžník zaplatiť súdom stanovenú splátku, ktorá môže byť maximálne 70 percent celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.

Manažérka konzultantskej spoločnosti Human Dynamic Andrea Chorváthová hovorí, že osobný bankrot môže mať veľmi negatívne vplyvy na psychické zdravie jednotlivca. To sa môže premietnuť aj do výkonov v práci. „Z dlhodobého hľadiska môže stres spôsobený pocitom zlyhania a strachom z budúcnosti spôsobiť až depresívne nálady, ktoré môžu prerásť do dlhodobého ochorenia, napríklad depresie," hovorí Chorváthová. Kým samotný osobný bankrot nemôže byť dôvodom na výpoveď, neplnenie pracovných povinností z dôvodu zhoršeného psychického zdravia už áno.

Preto sa podľa Chorváthovej netreba obávať vyhľadať odbornú pomoc. „Napríklad finančného poradcu, ktorý môže pomôcť radami ohľadom konkrétnej finančnej situácie, psychológa v prípade depresívnych stavov alebo aj kouča, ktorý pomôže pri hľadaní a uskutočnení nových nápadov do budúcnosti," vyratúva odborníčka na ľudské zdroje.

Niektoré západoeurópske firmy pritom na zamestnancov myslia aj v tomto smere. „Snažia sa dopredu predchádzať podobným problémom a poskytujú zamestnancom možnosť konzultovať osobné problémy napríklad s finančným poradcom," uzatvára Chorváthová.

Adam Valček
Otázky a odpovede

V minulosti som zažil viacero exekúcií, no boli zastavené z dôvodu nemajetnosti. Súd vtedy konštatoval, že je nízka pravdepodobnosť, že nejaký majetok získam. Majetok som teraz zdedil a chcem ísť do bankrotu. Bude problémom toto súdne rozhodnutie o nemajetnosti?

V zásade dlžníkovi nič nebráni podať návrh na vyhlásenie malého konkurzu po právoplatnom skončení exekučného konania, hoci aj z dôvodu nemajetnosti. Ak je dokonca vyhlásený konkurz počas exekučného konania, toto sa zastaví. Musia však byť splnené dve základné podmienky, že dlžník je v úpadku a podá návrh do 30 dní, odkedy sa dozvedel alebo objektívne mohol dozvedieť o svojom úpadku.

Oslovil ma inzerát oddlžovacej agentúry, ktorá mi ponúka oveľa lepšie podmienky oddlženia ako zákonný inštitút osobného bankrotu. Mesačne platím oveľa menšie splátky. Zistila som však, že ide o podvod, pretože v skutočnosti splácam len zlomok skutočných dlhov.

Na trhu existuje viacero firiem, ktoré ponúkajú rôzne služby zahrňujúce údajné zníženie splátok dlžníka, jeho oddlženie, zabezpečenie právnej ochrany či poskytnutie úveru na uhradenie dlhov. Niektoré informácie zo strany takýchto firiem môžu byť zavádzajúce a v rozpore s platnými právnymi predpismi. Jediným legálnym spôsobom na „odpustenie" dlhov je inštitút osobného bankrotu a následného oddlženia, kde nakoniec súd rozhodne o nevymáhateľnosti zostávajúcich pohľadávok. K ostatným spôsobom treba pristupovať s najväčšou opatrnosťou a skôr podozrievavo ako s nádejou v korektnosť. Dlžník môže využiť služby advokáta, je však otázne, či mu služby poskytne, keďže jedným z predpokladom osobného bankrotu je platobná neschopnosť dlžníka. Advokát však môže byť na žiadosť dlžníka ustanovený aj súdom alebo môže ísť aj o zástupcu Centra právnej pomoci. Advokát, na rozdiel od všelijakých agentúr, je zodpovedný za svoju prácu aj zo zákona.

Prečo nemôžem namiesto ročnej splátky platiť mesačne?

V trojročnej skúšobnej dobe sa vypočítava ročná splátka ako súdom stanovené percento z celkových ročných príjmov dlžníka, maximálne však môže ísť o 70 percent z jeho ročných príjmov. Súd pri stanovení splátky prihliada na finančnú situáciu dlžníka aj na to, aké veľké sú jeho záväzky v oddlžovacom konaní. Ročná splátka je praktickejšia ako mesačná nielen z pohľadu súdu a konkurzného správcu, ale aj z pohľadu dlžníka. Ak si totiž urobí sám odhad ročných príjmov, môže si na splátku šetriť a prípadne aj sporiť, ak tieto peniaze bude ukladať na terminovanom účte. Treba však myslieť na to, že ak sa takouto cestou vyberiete, musíte svoje mesačné splátky odvádzať banke pravidelne, pretože ku koncu každého skúšobného roka treba zaplatiť povinnú splátku. Ak ju nezaplatíte, ide o porušenie povinností a teda súd oddlžovacie konania zruší a zostávajúce dlhy sú vymáhateľné.

Zdroj: Bizoň & Partners, Rowan Legal, SME

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (25. 3. 2023)
USD 1.075
AUD 1.619
CZK 23.682
JPY 139.850
CAD 1.482
GBP 0.879
HUF 386.800
PLN 4.687
CHF 0.987
SEK 11.208

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve
 2. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá
 3. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 4. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 5. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 6. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 7. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 8. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 1. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve
 2. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá
 3. Marec, poberaj sa, starec - do dôchodku na úrovni
 4. Už 110 rokov súčasťou každej domácnosti. ALPA oslavuje jubileum
 5. Lekárka z Ameriky: Kvalita medicíny v Šaci na mňa zapôsobila
 6. Výšku finančných darov zvolili zákazníci Tesca vo Zvolene
 7. Najväčší súboj obnovených pamiatok prebieha online
 8. KOSIT i v tomto roku podporí upratovanie v Košiciach
 1. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 8 212
 2. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 6 637
 3. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 4 444
 4. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 978
 5. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 3 174
 6. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá 2 923
 7. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 2 765
 8. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 690

Blogy SME

 1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
 2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 1. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 8 940
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 627
 3. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 476
 4. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 3 308
 5. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 3 289
 6. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 3 027
 7. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia 3 014
 8. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 2 859
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Sídla Commerzbank a Deutsche Bank vo Frankfurte.

Banky v eurozóne sú odolné, tvrdí šéfka ECB.


TASR a 1 ďalší 15 h
Raiffeisen Bank zatiaľ stále ostáva v Rusku.

Okrem rakúskej banky tam stále pôsobí aj talianska UniCredit.


TASR 16 h
Juraj Karpiš.

Ekonóm hovorí o Silicon Valley Bank a Credit Suisse.


a 1 ďalší 23. mar
Raiffeisen Bank zatiaľ stále ostáva v Rusku.

Banková skupina zvažuje odchod z Ruska už rok.


ČTK 23. mar

Blogy SME

 1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
 2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 1. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 8 940
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 627
 3. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 476
 4. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 3 308
 5. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 3 289
 6. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 3 027
 7. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia 3 014
 8. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 2 859
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťZatvoriť reklamu